C) әлемнің жалпығылыми суреті

D) мәдениет

E) өнер

*****

Адамдардың тіршілік әрекеттерін ұйымдастыруының түрлері мен формалары арқылы, олардың өзара қарым-қатынастары мен өздері жасайтын материалдық және рухани құндылықтары негізінде көрініс тапқан қоғамның, адамның шығармашылық күші мен қабілеттіліктерінің тарихи анықталған деңгейі, бұл -

A) технология

B) даму

C) өнер

D) тәрбие

E) мәдениет

*****

Адамдар өмірінің материалдық жағдайларымен анықталатын және өмір салты, идеологиясы, білімі, тәрбиесі мен ғылымдағы, өнердегі, әдебиеттегі жетістіктерінен көрініс тапқан қоғамның идеялық және өнегелік күйі, бұл -

A) мәдениет

B) идея

C) ой

D) сана

E) тәрбие

*****

Адамзаттың біліми және кәсіби құзіреттілігінің жоғарғы көрсеткіші, бұл:

A) ақыл

B) мәдениет

C) абырой

D) білім

E) тәрбие

*****

Адамзат әрекетінің ең негізгі салаларына сәйкес мәдениетті екіге жіктейді:

A) моральдық және физиологиялық

B) құнды және құнсыз

C) материалдық және рухани

D) ежелгі және жаңа

E) кең және тар ауқымды

*****

Адамзат еңбегімен жасалған және адамдардың, қоғамның тіршілік әрекетін қамтамасыз ететін материалдық игіліктердің өндіріс құқралдарының жиынтығы, бұл:

A) рухани құндылық

B) материалдық құндылық

C) рухани мәдениет

D) материалдық мәдениет

E) өндіріс күші

*****

Білім, дағды, интеллект деңгейі, дүниетаным, адамдар қатынасының әдістері мен түрлері, шаруашылық, отбасылық және қоғамдық өмірмен байланысты әдет-ғұрыптар, құқықтық нормалар, өнердің және халық шығармашылығының алуан түрлілігі, діни танымдары жатады:

A) материалдық игіліктерге

B) материалдық құндылықтарға

C) рухани құндылықтарға

D) материалдық мәдениетке

E) рухани мәдениетке

*****

«Мәдениет» ұғымының территориялық-әртүрлілік деңгейіне жатпайды:

A) саяси

B) жергілікті

C) аймақтық

D) субаймақтық

E) ғаламдық

*****

Мәдениет салаларына (құрамдас бөліктеріне) жатпайды:

A) математикалық

B) өндіріс

C) биологиялық

D) географиялық

E) химиялық

*****

Табиғат пен қоғамдағы түрлі үрдістер мен құбылыстардың түсіндірмесі (ұғындырмасы), қоғамдық өндірістің табиғи және әлеуметтік-экономикалық негіздерімен таныстыру, адамдарды қоршаған ортада саналы және өнегелі әрекеттерге бағыттау және т.б. тиесілі:

A) дене мәдениетіне

B) биологиялық мәдениетке

C) географиялық мәдениетке

D) математикалық мәдениетке

E) лингвистикалық мәдениетке

*****

Географиялық мәдениет ұғымы құрылымдық тұрғыдан өзіне негізгі төрт компонентті кіргізеді:

A) қоршаған орта; қоғам; табиғи кешен; әлем елдері

B) саяси құрылыс; даму деңгейі; халық құрамы; географиялық жағдайы

C) қоршаған орта; даму деңгейі; география әдістері; физикалық география

D) әлемнің географиялық суреті; географиялық ойлау; география әдістері; географи тілі

E) қоғам; халық құрамы; географиялық ойлау; география тілі

*****

Ғылымтану қандай үш субұғымды өзіне кіргізеді:

A) әлемнің тарихи суреті, әлемнің лингвистикалық суреті, әлемнің химиялық суреті

B) әлемнің физикалық суреті, әлемнің географиялық суреті, әлемнің биологиялық суреті

C) әлемнің математикалық суреті, әлемнің лингвистикалық суреті, әлемнің биологиялық суреті

D) әлемнің тарихи суреті, әлемнің физикалық суреті, әлемнің жалпығылыми суреті

E) әлемнің жалпыгылыми суреті, әлемнің жаратылыстану-ғылыми суреті, әлемнің қоғамдық-ғылыми суреті

*****

Қандай ұғым ғылымтануға жатпайды:

A) қоғамдық-шаруашылық әрекет

B) әлемнің жалпығылыми суреті

C) әлемнің жаратылыстану-ғылыми суреті

D) әлемнің қоғамдық-ғылыми суреті

E) әлемнің жалпығылыми суреті, әлемнің жаратылыстану-ғылыми суреті

*****

Табиғат, қоғам және таным мен олардың өзара қарым-қатынасы туралы барлық үнемі даму үстіндегі білімдердің (философиялық, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, жаратылыстану-ғылыми, техникалық және т.б.) жиынтықтарын жинақтау мен жүйелеудің ең жоғарғы деңгейі, бұл -

A) әлемнің жаратылыстану-ғылыми суреті

B) әлемнің жалпығылыми суреті

C) әлемнің қоғамдық суреті

D) әлемнің географиялық суреті

E) әлемнің биологиялық суреті

*****

Әртүрлі ғылымдардан алынған терең білімдерді синтездеу және оларды концептуалды жүйеге айналдыру нәтижесінде қалыптасады:

A) әлемнің географиялық суреті

B) әлемнің биологиялық суреті

C) әлемнің жалпығылыми суреті

D) әлемнің табиғи суреті

E) әлемнің қоғамдық суреті

*****

Әлемнің жалпығылыми суретінде негізгі синтездеуші, біріктіруші рөл тән:

A) математикаға

B) тарихқа

C) психологияға

D) философияға

E) этикаға

*****

Әлемнің жалпығылыми суретіндегі негізгі құрамдас бөлік:

A) әлемнің лингвистикалық суреті

B) әлемнің логикалық суреті

C) әлемнің психологиялық суреті

D) әлемнің философиялық суреті


1910446927312580.html
1910481136995373.html
    PR.RU™