Мета, завдання та порядок дипломного проектування

Дипломні проекти (ДП) виконуються у відповідності з навчальним планом спеціальності 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва», і є самостійною роботою студента на завершальному етапі навчального процесу.

Метою дипломного проекту є підтвердження кваліфікаційного рівня випускника, глибини його знань, навичок самостійної роботи з літературними джерелами, методичними та інструктивними матеріалами, а також виявлення здібності до проведення проектно-конструкторських робіт при розробці систем автоматизації.

Завдання дипломного проекту полягає в обґрунтуванні шляхів і методів вдосконалення проектування систем автоматизації, визначення стратегії розробки проектів, підвищення ефективності конструкторських рішень на базі сучасних досягнень в галузі інформаційних технологій.

Основою інформаційно-документального забезпечення виконання проекту є матеріали, зібрані студентом в період переддипломної практики (3 тижня) на підприємстві або в організації, інструктивно-методичні матеріали, державні та галузеві стандарти, технічна література, що включає підручники, тематичні видання, огляди, реферативні видання, узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Дипломний проект виконується відповідно до завдання до дипломного проектування на підставі глибокого вивчення літератури (підручників, навчальних посібників, монографій, періодичної літератури, нормативної літератури тощо), шляхом індивідуального підходу виконавця роботи до розв’язання конкретних завдань.

У процесі дипломного проектування здійснюється:

- поглиблення і розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні наукових, технічних, економічних, виробничих завдань;

- оволодіння вміннями і навичками теоретичних, розрахункових, експериментальних, графічних та інших методів вирішення інженерних проблем і питань;

- з'ясування підготовленості студентів до самостійної роботи, вміння обґрунтовувати прийняті рішення і оцінювати їх технічну та економічну ефективність.Для надання студенту методичної допомоги випускна комісія призначає керівника дипломного проектування і консультантів з економічної частини та нормо контролю.

Керівник і консультанти дипломного проекту допомагають студенту у розв’язанні важких завдань, які виникають у процесі проектування, проводять систематичний контроль за ходом виконання роботи.

Студент-дипломник повинен бути ініціативним виконавцем, який критично ставиться до вказівок керівника і консультантів.

За прийняті в ДП технічні рішення, правильність обчислень, відповідність оформлення креслень, схем, пояснювальної записки та демонстраційних плакатів ДСТУ, ЕСКД і вимогам цих методичних вказівок, загальну і технічну грамотність відповідає студент – автор ДП.


1917190292021475.html
1917216903223998.html
    PR.RU™