Рецензування дипломної роботи

Після попереднього розгляду дипломної роботи (передзахисту) студент повинен подати дипломну роботу на рецензію. Список рецензентів доводиться до відома випускників не пізніше ніж за два тижні до захисту. Рецензент не може надавати рецензії більше ніж на 5 дипломних робіт.

Рецензія на дипломну роботу надається науково-педагогічним працівником після детального ознайомлення з роботою. Випускник подає рецензенту готову зброшуровану дипломну роботу, для ознайомлення з якою рецензенту надається не менше ніж три дні. У рецензії обов’язково вказується оцінка дипломної роботи за 100-бальною та національною шкалою. Випускник має ознайомитись з рецензією та засвідчити це своїм підписом.

Якщо оцінка «Добре» чи «Задовільно», в рецензії обов’язково вказуються зауваження щодо роботи. Робити виправлення після отримання рецензії не дозволяється. Випускник може підготувати відповіді на зауваження рецензента та озвучити їх під час захисту.

Негативна оцінка рецензента не є підставою недопуску дипломної роботи до захисту.

Відгук наукового керівника надається на дипломну роботу не пізніше ніж за два дні до захисту, виконується в довільній формі і, на відміну від рецензії, характеризує діяльність студента під час виконання дипломної роботи. Науковий керівник не виставляє оцінку за шкалою дипломній роботі але дає узагальнену оцінку рівню виконаної роботи, відповідності набутих випускником умінь та знань вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця і можливості присвоєння йому відповідної кваліфікації.

Нормоконтроль. За один день до захисту дипломна робота подається нормоконтролеру, а потім – на підпис завідувачу кафедри. Нормоконтролер – співробітник випускової кафедри, що відповідає за правильність оформлення дипломних робіт, їх відповідність вимогам ДСТУ. Нормоконтролер перевіряє повністю виконані, оформлені та переплетені дипломні роботи за один день до захисту перед їх поданням на підпис завідувачу кафедри. За відсутності зауважень він підписує титульний аркуш дипломної роботи. Без підпису нормоконтролера дипломна робота до захисту не допускається.Основні зауваження, що найчастіше виникають під час проведення нормоконтролю: неправильний розмір шрифту; російська мова; невідповідність теми, вказаній на титульній сторінці, темі, затвердженій наказом ректора; незаповнений календарний план-графік; відсутня нумерація сторінок; не переплетені, а розміщені окремо додатки; відсутність змісту, реферату, завдання і т. ін. За зміст та структуру дипломної роботи нормоконтролер не відповідає, це обов’язок наукового керівника.


1919668189092607.html
1919752390333018.html
    PR.RU™